Moving Head (มูฟวิ่งไลท์)

 1. NIGHTSUN Mini LED Moving Wash

  NIGHTSUN Mini LED Moving Wash


  • ไฟ Moving Head Wash

  • LED 18x3 ดวง (แดง6,เขียว6,น้ำเงิน6)

  • ใช้ 6/11 ช่องสัญญาณ DMX

  • ใช้กำลังไฟฟ้า 60W

  • ใช้งานผ่าน บอร์ดคอนโทรล DMX512 ได้

  • ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นละออง IP20

  • ขนาด 270x226x255 มิลลิเมตร

  • น้ำหนัก 3 กิโลกรัม

  7,100

  5,920 บาท

 2. nightsun spider beam

  nightsun spider beam


  • ไฟ Spider Beam 

  • 8x10W RGBW 4 in 1

  • ใช้ 10 หรือ  36 ช่องสัญญาณ DMX

  • ใช้กำลังไฟฟ้า 105W

  • ใช้งานผ่าน บอร์ดคอนโทรล DMX512 ได้

  • ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นละออง IP20

  • ขนาด 395x235x165 มิลลิเมตร

  • น้ำหนัก 4.9กิโลกรัม

  16,875

  14,090 บาท

 3. NIGHTSUN moving wash 108x3

  NIGHTSUN moving wash 108x3


  • ไฟ Moving Head Wash 

  • LED 108x3 ดวง (แดง24,เขียว28,น้ำเงิน28,ขาว28)

  • ใช้ 12 ช่องสัญญาณ DMX

  • ใช้กำลังไฟฟ้า 350W

  • ใช้งานผ่าน บอร์ดคอนโทรล DMX512 ได้

  • ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นละออง IP20

  • ขนาด 336x228x384 มิลลิเมตร

  • น้ำหนัก 9 กิโลกรัม

  21,950

  18,310 บาท

 4. NIGHTSUN MOVING BEAM 2 R

  NIGHTSUN MOVING BEAM 2 R


  • ไฟ Moving Head Beam 

  • 14 สี+สีขาว

  • ใช้ 16/20 ช่องสัญญาณ DMX

  • ใช้กำลังไฟฟ้า 180W

  • ใช้งานผ่าน บอร์ดคอนโทรล DMX512 ได้

  • ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นละออง IP20

  • ขนาด 370x285x455 มิลลิเมตร

  • น้ำหนัก 13.9กิโลกรัม

  27,000

  22,540 บาท

 5. NIGHTSUN MOVING WASH 168X3

  NIGHTSUN MOVING WASH 168X3


  • ไฟ Moving Head Wash 

  • LED 168x3 ดวง (แดง12,เขียว12,น้ำเงิน12)

  • ใช้ 12 ช่องสัญญาณ DMX

  • ใช้กำลังไฟฟ้า 350W

  • ใช้งานผ่าน บอร์ดคอนโทรล DMX512 ได้

  • ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นละออง IP20

  • ขนาด 370x390x450 มิลลิเมตร

  • น้ำหนัก 7.3 กิโลกรัม

  28,700

  23,950 บาท

 6. NIGHTSUN MOVING BEAM 7 R

  NIGHTSUN MOVING BEAM 7 R


  • ไฟ Moving Head Beam 

  • 14 สี+สีขาว

  • ใช้ 16/20 ช่องสัญญาณ DMX

  • ใช้กำลังไฟฟ้า 350W

  • ใช้งานผ่าน บอร์ดคอนโทรล DMX512 ได้

  • ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นละออง IP20

  • ขนาด 405x345x475 มิลลิเมตร

  • น้ำหนัก 18 กิโลกรัม

  32,100

  26,770 บาท